Dormi pitzinna galana
In sas mantas de brocadu
Pro te bella soberana
Restat du coro incantadu

 

Un'arcanu sentimentu
A su coro m'est ofertu
Narrer no isco de tzertu
S'est amore o s'est turmentu
Dae s'artu firmamentu
Una mazine est bennida
D'una zovana dormida
In su sonnu sorridente
E li canto eun sa mente
Dormi pitzinna galena

 

La conosco a s'aspetu
Cussa mazine m'est nota
Comente l'apo conota
La mantengo intr"e su petu
E la miro cun rispetu
Ca su coro est a tocheddu
Cun su bellu craru isteddu
Disizadu mi so solu
De lu tenner su cossolu
In sas mantas de brocadu.

 

Non mi beni nostalgia
Chi mi naret de torrare
Ma petzi su ti pessare
Mi si fughit s'allegria
Pro te zovana dechia
Peso custa melodia
Cun sa mea fantasia
A Nugoro unu mamentu
so torradu in pessamentu
Pro te bella soberana

 

Pro ti narrer su chi sento
Totu s'anima t'aperjo
Ascurta, narrer ti cherjo:
Malinconicu divento
Onzi boria chi m'amento
Chi afetu t'apo imbanu
Ma como chi so lontanu
Cando mi torrat a mente
Sa mazine solamente
Restas su coro incantadu.

 

A su ch'isco deo, custu componimentu est una serenada cumposta de una quartina prò
isterrida e 4 istrofas dechinas, chi serrant cadauna eun d unu versu de s'isterrida.
Si isballu non faco, si cantat a boche de chitarra in LA

 

Pro chie la connoschet e l'apet cantada, sa musica est sa matessi de custa batorina:
TORRA RUNCHINE LUNTANA
A SA DURCHE PRIMAVERA;
TRAVERSENDE ONZI COSTERÀ,
TORRA POMPOSA E GALANA

 

Mario Sanna (Nuoro)
1° premio 2006
(Sezione tra poesia e canto «Antoni Cubeddu»)