Già chi ses Mama Divina
altu podere t'han dadu:
s'incredulu traviadu
torr'a sa Santa dottrina.

 

De Giuachinu e Anna
su caru, dilettu amore!
Insinz'a su peccadore
de Paradisu sa janna.
Allevia sa cundanna
a dogn'anima mischina.

 

Cudd'anghelu Serafinu
chi sa notiscia ti dada,
nendedi: ses destinada
a mama de su Bambinu;
dat s'annunziu Divinu
da-e terra 'e Palestina.

 

Cun cussa maternidade
avveràda pro incantu,
cheret s'Ispiridu Santu
redimer s'umanidade
e nd'has tue facultade
send'immortale reina.

 

Ses da-e tempus lontanu
invocada dogni die
e renden onor'a Tie
in su mese Marianu,
cun rosarios in manu
ti cumprian sa noìna.

 

Già chi ses Tue Maria,
veneràd'in dogni terra,
faghe zessar'ogni gherra,
salva s'umana zenìa,
ca males e carestia
sun semenende ruìna.

 

Tue, Santissima Mama
de su Cristos Nazarenu!
Ogn'incredulu terrenu
misticamente infiama
e a s'ordine lu giama,
santamente l'incamina.

 

Giovanni Soggiu (Alghero)
1° premio 2003 (Sezione tra poesia e canto «Pietro Pisurzi»)