Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Pane, ti beneigo ogni momentu,
pro te canto sa menzus rima mia:
ses de sos poverittos s'allegria,
de sas mensas profumu et ornamentu.
Domandamus su nobile alimentu
cando faghimus sa pregadoria:
“ Babbu Divinu, - nende gai a Tie –
dae nos su pane nostru 'e ogni die».

 

In campagna, pacificu e giocundu,
osservo su solerte agricoltore
sa terra trabagliende cun suore
pro b'ispargher su sèmene fecundu;
pro crescher bene in su sulcu profundu
tottu s'annu lu curat cun amore
e solu est bella s'òpera e cumplida
cando lu messat ispiga ingranida.

 

De sas ispigas cumulos de ranos
si forman e trasportan in granale;
de sas massajas in espertas manos
passat su pretziosu cereale:
faghen pane a malàidos e sanos,
si nde cibat ogni èssere mortale,
poveru o riccu, in reggia o in tugùriu
solu su pane est su bonu augùriu.

 

Pane, ti miro in banca preparadu
cando Cristos fatt'at s'ultima chena.
Isse t'at beneittu e cunsacradu
misticu cibu a s'anima serena.
S'attu divinu est sempre rinnovadu
in ogni parte 'e s'isfera terrena:
Pane Cristos in s'Òstia diventat
e pane ànima e corpus alimentat.

 

Su pane aberit de chelu sas vias
a chie pro limusina lu donat;
su pane rinnovellat energias;
su pane a trabagliare ognunu ispronat;
sentza su pane as chentu maladias,
sentza pane sa vida ti abbandonat;
— su pane — tottu domandan cun brama
fizos e fizas a babbu et a mama.

 

Pane, t'esalto et beneigo ancora:
tue su cibu ses pius elettu:
t'appan in vida fin'a s'ultim'ora
sos chi che deo t'an sacru rispettu;
lu prego a Deus e Nostra Signora
chi mai nde restemus in difettu;
De vìvere in su pane est s'isperàntzia:
Deus dònalu a tottu in abbundàntzia.

 

Agostino Pirastru

2° premio 1957(Logudorese)

Torna all'inizio del contenuto