Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 
Tags: ,

Informazioni sull'opera

TESTO


LA PULVARA ILL'çCCHJ


In chiss'epica
in chiss'annu e in chissu lócu
li paràuli
éran'umbè ischèssi. Ancóra a pocu 'jèttu
appena s'arria a chiddh'ala
d'un mur'a siccu o a ghjumpà unu riu
si pudìani intindé' pochi paràuli
d'altu 'essu ma di chiddhi di primma
mancu l'umbra.
No chi la 'jènti no faiddhéssia ma li passòni
pochi e
ispàlti pa li cussògghj
trattani più li miàti che li paràuli.
Sólu li fèmini
no si sa pal ca' muttìu
dugna tantu ni
svintani calchiuna nóa
ma si la tinìani cussi cuàta chi no la dicìani
a nisciùnu
mancu pal midicìna.
Calchi volta
li mammi
riscìani a punìcci celti paràuli
illi canti d'anninnìa pa li stéddhi nascitògghj
canti chi
poi
presi da
sunadóri di ghittèrra ghjramundu
si spaglìani pa li casi da un lócu a
l'altu: maìi di Ambasciàti chena tempu.
Eu
disi una séra
inganazzìtu
ziu Mical'attroccia
omu
di bona pasta. Eu
no socu cosa darìa par aé
ignìru a me
una duzzìna
di passòni chi faiddhéssini lu me' dialèttu pal fammi una bèddha
cuntrastata; mi pàrini cent'anni chi no irréscu a fa un cuntrastu ben
fattu. Si pódarìa iscrì la "Canzona di Mastru 'juànni" pa li lingàgghj

comu una 'olta l'hani scritta pa la fami.
Ancór'éu
disi lu patrònu di lu lócu
aarìa pacàtu una
bèddha suma pal buscà una cumpagnìa comu vólarla ziu Micàli
ma una
duzzina di passoni chi faéddhini a la stessa manéra
no s'agàttani
e più
ancóra di chisti tempi: bona palti è distarrèndi in cilca di trabàddhu.
Una duzzina no
disi Petru
un ziràccu pastóri di
passagghju
ma a lu mancu cincu o sei vi li buscu éu
bast'e
ch'appròntiti di magnà e di bì': chissu 'inu ch'aéti in fundu a la chintìna
faci faiddhà in dialèttu tamènti li molti.
A buscà passoni chi faéddhini a la mattèssi manéra

disi un altu pastóri
chi cunniscìa li so' pécuri
vi po' irriscì sólu
Pascalinu Aunìtu
iddhu
lu chi li selvi
ni lu caccia ancóra da suttu
tarra. Dumàni l'àgghju di 'idé' e
siddhu séti d'accòldu
ni li faéddhu.
Priparéti lu ch'era dicèndi Petru
più e tuttu lu 'inu
palchi Pascalinu
senza nuddha no si mói.
La dì infàttu
a punta di mezudì
accótt'a Pascalinu

un zanfaraiólu trappuléri
chi no s'agattà lu cumpagnu in nisciùna
cussògghja.

Dici chi m'érati cilchèndi
socu chici pa ascultà e
data l'ora ch'è

ancóra pal magna.
T'aèmu fattu 'ine' palchì dìcini chi sé' pràticu d'aunì li
passoni e di falli faiddhà tutti a la stessa manéra
siddh'è véru ti pói
filmà.
E...una "cosa" l'àgghju pa lu chi vi selvi
ma sarà be'
faiddhànni dapói ch'aèmu magnàtu e bitu. Cu la mazza piena si
rasgiòna mèddhu.
Finùtu di gustà
Pascalìnu
inn'a'sgiu
piddhési da la so'
bèltula un sacchéddhu pienu d'una pulvaréddha pìchita e la mustrési
a li ch'érani accult'a iddhu. Eccu
disi
cun chista si fàcini miràculi

però m'aéti d'ascultà cu attinziòni palchì àgghju in menti un sistàtu
mannu.
Tutti si zìttesini in un mumèntu e l'aria
ignìru a Pascalìnu

parìa gàrriga di maìa.
Dunca
disi
sighènd'a faiddhà
bisogna punì umbè di catréi
e di banchi illa piazza
poi bisogna bandià illi carréri pal fa viné la 'jènti
a pusàssi. Appèna chi li passoni so' pusàti li punìmu un fógliu danànzi
e li 'nvitèmu a iscrì calchi paràula
dugnùnu illu dialèttu sóiu.
Candu han'agabbàtu d'iscrì
li femu spaglì chista pùlvara
innàntu a li scritti
lachèndila ripusà un pocu
poi li femu suffià lu più
folti chi poni e
appena si pésarà inn'aria la pùlvara
tutti li paràuli

ancóra li più diffarènti
si torraràni a un lingàgghju sólu. Poi li femu
ligghj e
tutti
faéddharàni a la mattèssi manéra.
Li ch'érani ascultèndi filmésini susti e maraigliàti pal
chissa idea cussi bèddha e impultànti
avvalgugnèndisi di no aé pinsàtu
la stessa cosa daparèddhi.
Sùbbitu pripparésini tuttu
fendi comu dicìa Pascalìnu
e
la cosa parìa andèndi bè ma
cand'arriési lu mumèntu di suffià folti pal
fa bulà la pùlvara inn'aria
li lagnànzi e li 'jastìmi chi s'intindìsini érani
in dialètti diffarènti: "Maladìttu
m'ha incicàtu l'òcchj"; " Malaìttu

m'had'inzegàdu s'óju"; Ohi mamma méia
no beggu più nudda".
E però
passatu lu mumèntu di lu "bùgghju" (si faci pal
dì)
la curiósitài spignìsi tutti a figghjùlà li fogli
pal vidé' siddhu li
paràuli ch'aìani scrittu s'érani turrati a un lingàgghju sólu.

Maraiglia di li maraigli
la linga di chissi scritti èra
avvéru

una sóla
ma si tratta
di linga italiana.
Lu primma pinsamèntu di la massa fusi chissu di piddhà
lu 'mbrugliòni di Pascalìnu pal punìllu manu e dalli una bona mataràta
ma
lu poarèttu
a la 'ista d'un pàgghju di rocchj nudósi
cilchési di
scusassi fèndisi 'idé' tutt'u'mbulu e suttummìssu.
Bulbuttési chi
a la isciùta da casa
pa la pressa d'arrià

aia scambiàtu lu sacchéddhu di la pùlvara e
invècci di piddhà chissu di
la linga salda
aia présu chissu di la linga italiana.
Assigurési
però
ch'aarìa rimidiàtu immediatamènti sìddhu
l'aùssini pilmìssu di turrà a casa sóia
sanu in man'e in pèdi

prummittèndi
in cambiu
di fa lu più lestru pussibbili.
No aspittési nemmàncu chi li déssini la risposta.
Cu un brincu alzési
inn'un bólu
innànt'a lu cabàddhu e
lu sprunési a galòppu
lassèndis'addarétu un niulòni di pùlvara.
In chissu lócu fatàtu
lu so' ancóra aspittèndi.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLA PULVARA ILL'OCCHJ
Sezione
AutorePiero Canu
NomeC2003003
Anno2003 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoService
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 2003 
CoperturaItalia, Sardegna, Logudoro
DirittiComune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto