Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


UNU SONNU


Fiar una di de festa cumandara.
Deu fem'andend'a dom"e mamma mia
cun fillu miu su mannu,
chi su maist"e pannu
hia' lassau a 'rroba scoloria.
Sa noa no si dd'hiar accabara.

hi! cumenti mi ndi paria' mali
a ddu biri cun cuddu cappotteddu
istrintu, becciu. Curzu
chi no ddi tuppa' burzu,
chi no paris' nè birdi nè nieddu.
Nudda tenia' prus de naturali!

Ma sa di fia' su nomin"e mammai;
sa festa sua dda bolemus biri.
S'arroba est apparenzia....
Conta' prus sa presenzia....
E jaia no ddu castia' su bistiri:
castiar is corus chi scint istimai!

-Andaus, no camminis incruau!
Arzia sa conca...cammina derettu...
Beni, ch'intraus innol:
comporaus boboi ......
No lasseus a jaia in abettu,
movi!Pdu bis ch'è mesudi toccau?

-Papa beni, accabadda! No ti lingias
is dirus e is murrus,chi ti binti.
No ses prus pipieddu! .....
Ne su muccaroreddu.
Limpiari. No ddu scis chi si nd'arrinti?
E impara, po doninigu ch'incingias.-

Cand, hapu biu(8u xelu pren"e nuis
nieddas che sa pixi) stiddiendi.
Totu 'n d'unu momentu,
mulinaras de bentu,
scuriori, tronus surdus, lampendi....
Curri! Dona sa manu! La' chi arruis!

a chi hemu nau,a manalionghiara,
tremendi che sa folla, a fillu miu.
Pass'a fund"e su muru,
po essi prus siguru.
Custa no è prus arruga, est un arriu!
Cust'est un'ira de xelu abbasciara!


Stiddius de conca colant a su zugu.
Isfustus cola-cola,
cun cudd ' idea sola.....
Arziu 's ogue....E femus in su Brugu,
accant"e lomp ' a dom"e mamma mia.

-Nd'har a tenni de prexiu, jaia tua!
Chenz"e ti biri, it'hiast a tenn'un annu?
Dda depis imprassai
tot'a istrintu, basai....
'Nzandu dda ' ntendis:-'Ta bellu!Ta mannu!
Ses totu babbu tú! Sa facci sua.....

Comenti dd'ansimbillas! Castia 's ogus!...
-Eccu sa grux"e marmuri. Dda bis?
Mancu mal'è iscrarendi.
Tui fiasta timendi ......
Eccu aund'hapu biviu is primas dis.
Is primus prantus e is primus giogus.-

Tota 'na borta (nu corp'a su coru!)
m'arregordar una manna sventura.
No isciu prus aund'andai,
né in palas torrai.
Ma ita ddi nau a custa. creatura?
Gherru, prangiu aintru de mei. No m'accoru.

Ddi nau:-Beni cun babbu,prenda bella.
Beni.Sa dom''e jaia é in cudda porta.
E issu, pren"e allirghia,
imprassar a sa zia,
(totun'a-i-cudda ch ' é in cel'arregorta)
de mamma mia sa sorri gemella.


Su zumiu fini, su famiu lamentu
de muschittu, ch'in seculus ha luttu
tanti sanguni umanu po alimentu,
citiu s' esta pustis tanta luttu.

Issu no é prus flagellu. lss'é pruini
chi su bentu si porta' gioga-gioga.
Cudd'aghixedd'a punta fini
no é prus in manus de sa morti groga

annidar in is campus, in is coras,
in paulis, istanis, logus siccus,
cun is punturas suas traitoras
fendi scempiu de mannus e piticcus.


Marandulas arrubias che su fogu;
friru che ni, su pei, ammarmurau;
callintura chi faia ' malu giogu
su sezzidori tot'alliagau

Su pranu, sa funtana, s'orumari
immoi no funti prus morti.
S'omini banda', cun prus libertari,
su pipiu s'anmannia' san'e forti.

Immoi ch'est accabau tanti flagellu
(su ch'affliggia' s'esistenzia nosta),
a-i-custu mari aici riccu, bellu,
nascond'a vida noa, Sardu, accosta.

A su mari ch ' ha donan vid'a Nora,
a Tharros, Olbia, a 'Turris e Casteddu....
Coraggiu, fraris mius, ch'é lompia s'ora
de no pistai prus in s'ortixeduu

fattu de privazioni, patimentu,
'nu fil''e erba, sfuetu de surori;
in gherra, fetti po su nutrimentu,
po iras malas, annaras de iscíuttori...

Lastim''e Isula abbandonara!
De seculus, bivend'in poberesa!
Eppuru ses('ta bella) 'Ingiriara
de ' nu mari ch'é totu 'na ricchesa!

Ddu bis ch'a nudda serbi' sa tristura?
Ddu bis chi nudda conta' s'annuggiori?
De su xinixi"e mala callintura
nasci, arriendi, frisca che'nu frori!


Is montis hant a cuddu cantu,
su chi sempiri s'har accumpangiau,
sund'e poita S'har essi farmau?-
Har a nai s'un'a s'aterus-Ita apantu?

-Fiar unu cantu pren"e poesia
suavi, fini che su pensamentu,
chi canta , sa belles"e Gennargentu.
Su patiri de genti ' n tribulia,

s'assulitai ch'inganna, su pastori,
su cantu de is messaius in s'argiola
su burricheddu girend'in sa mola,
su pren ' e isburia de binnennadori,

su fríscu, s'acqua lebia de Barbagia,
su prantu de una mamma dolorosa,
allirgu o annuggiau, Flumendosa,
di e notti, cantasta cun Mulargia.

-.E immoi, -hant a nai. Sedd''e moretta
Nurax'arrubiu, Su mont''e su rei,
-poit'è chi no cantais prus de
-Poita s'acqua no passa' prus deretta

finzas a Muravera, a Santu'Iru
de su mari sa grandesa cantendi?
-E, sa sardagna, ch'est a nou nascendi,
bella ch'est un ammacchiu de sentiru!

-hant a respundi dus fortis gigantis,
nascius de sa scienzia moderna,
a-i-cust'andai, crettiu cosa eterna
-No passis prus, -po nai-de immoi ' nnantis,

aundi causau hiast unda mala!
Passa nnoi! Consola su messaiu.
Assistiddu 'n atongiu, arbil'e maiu
e a dom''e genti mort''e sidi cala!

-Bai! Cuddu pranu mannu carigna!
Is bingias alimenta cun amori.
Canta: est accabau su sciuttori
de custa bella parti de Sardigna!

De custa forti monti valorosa
su traballu fai chi no sia' prus vanu:
Po Trexenta, Casteddu e Campidanu
canta, Mulargia, canta,Flumendosa!

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloUnu sonnu
Sezione
AutoreSantarennesu PSEUD
Nome1958-21
Anno1958 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoservice s.r.l.
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1958 
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto