Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 
Tags: ,

Informazioni sull'opera

TESTO


UMBRI IN FORESTA

Illi séri di 'arru
pusàti dananz'a lu fócu mannu di la ciminèa
ascultàami
li conti chi ci facìa minnànnu. Tutti punìami attinziòni a la so' bóci
più
ancóra candu lu 'entu facìa muità li téuli di la cupaltùra di lu stazzu.
Inn'una di chissi sèri
aìsi módu d'intindé' lu contu d'un ciòanu òlfanu

ch'era fiddhólu d'un bucadóri di sùaru
moltu pa unu strobbu illu trabàddhu.
Ancor'iddhu
a tempu sóiu
s'èra aunìtu a un fióttu di bucadóri chi
dugn'annu

facìa la stasgiòni di la buchera di lu sùaru undi l'iscìa.
Sciuarési di fa chissa faccultài più e tuttu pa l'ammèntu di lu babbu ma ancóra
palchi
illu lócu undi stagghja
lu trabàddhu èra schessu.
E siccòmu
la mamma e li suréddhi
aìani bisògnu di lu so' agghjùtu
tuccà a
iddhu dassi di fa pal campàlli.
Lu primm'annu
la so cumpagnìa
piddhési inn'appàltu una dicìna di tanchi di
sùaru ispàlti illa campagna di la Gaddhùra
e li cosi andésini bearéddhu tantu
chi
tutti li trabaddhànti
filmésini cuntenti di lu ch'aìani gadagnàtu. Dugnùnu

a chissu puntu
spiràa di pudé sighì illa mattessi manéra pa abbèddhu tempu ma

la cosa
no fusi pussìbbili.
Próppiu in chiss'anni arriésini li calbunài cuntinintàli
liguri e toscani

ch'aìani 'ntarèssu di piddhà li tanchi sólu pa lu lignàmu
pachèndili a
stra(ccu) baràttu ma
siccòmu
mustràani dinà di sonu friscu
riscìsini a
impussissàssi d'umbè di forèsti
spiantèndinni dugna trunchéddhu.
La Gaddhùra
in bona palti
e li meddhu silvi di Saldìgna divintésini
in ghjru
di poch'anni
a paru d'un disèltu.
A lu ciòanu
e a li so' cumpàgni bucadóri
no filmési alta spiranzia che cilcà
trabàddhu fora di lócu.
Piddhésini paràula cu un pàgghju di pussidènti còssicani
ch'aìani di bucà lu
sùaru di li so' tanchi
e sinn'andésini da la Gaddhùra.
La mamma e li suréddhi di lu ciòanu no érani tantu cuntenti ma
vista la
cugnintùra
désini lu so' assènsu.
In chissu tempu
tra la Saldìgna e la Còssica
li mezi pa lu passàgghju di lu mari
chena passapoltu éran' irràri; bisugnàa viagghjà cun mezi di fultùna e cu lu
timori di punìcci tament'e la 'ita.
Li bucadóri gaddhurési però
no si paldìsini d'animu
buschésini una
balca abbastanza sigùra
cumandàta da unu chi campàa di sfrosu e
dapói d'un
viàgghju fattu
pa lu più
igniriòni a l'ìsuli chi s'agàttani in chissu trattu di mari

da Spargi a Budelli
da S.Maria a Razzoli
pa' iscansà la fùrria di lu 'entu e
più
ancora
pa' isvià li gendarmi
riscìsini in ghjru d'un pàgghju di dì a punì pèdi in
tarra di Còssica.

S'avviésini cussi in vel di lu sìttu und'aìani di piddhà lu trabàddhu e
pòi d'umbè
d'ori di camìnu
riscisìni a arriavvi
stracchi molti e cu lu 'mpréu di pripparàssi
la capanna pa la notti e chi saarìa silvùta pal tutta la durata di la buchèra.
Erani tutti omini folti e dotti d'adattàssi illu pocu
abituati a la fatica
ni pisésini
sùbbitu chissa ch'aarìani chjamàtu la so' casa pal tantu tempu.
La dì infatt
poi d'aé vistu lu lócu und'aarìani campàtu
si désini
tra d'iddhi

lu sistàtu di li ciurràti: cucinà
tiné lu lócu pulìtu
anda a piddhà l'ea a la funtàna
sia pa lu frazu e sia pal bì' e
dugna tantu
intrà illu paesi pa' cumparà li pruisti.
A lu ciòanu tucchési lu 'mpréu di l'ea
chi no èra cosa di pocu contu palchi la
funtanéddha c'ér'allònga da la capanna. Ma èra una cosa troppu nizissària e
bisugnàa falla dugna dì. Iddhu
poi
èra lu più istéddhu e ancóra lu più isvèltu

quindi lu più adàttu.
Cumincési lestru la so' faccènda e la facìa vulintéri. Dugna dì carriàa canta più
ea pudìa e li cumpàgni érani cuntènti di lu so' trabàddhu.
Èra
cussi
in foresta da calchi mési
candu arriési la nutìzia ch'era molta
d'impruìsu la mamma; no pudìsi mancu turrà in Gaddhùra a vidélla palchi lu
'iàgghju no èra bon'a fa
e s'accuntintési di pignìlla in tarra furistéra.
La molti di la mamma li fési 'inè a capu la 'idea di filmassi pa' sempri in
Còssica
una 'idea dudósa
ancóra sìddhu s'érani spusàti tutti li suréddhi
e pudìa esse patrònu di la so 'ita palchi
chiddha ch'era stata la so' famìlia

no aia più bisògnu di lu so' agghjùtu.
Ed è cun chisti pinsamènti chi
una beddha dì
arriendi a la funtàna
vidìsi
una stéddha chi no aìa 'istu mai. La salutési e iddha rispundìsi a lu salùtu.
Cun galbu si prisintési
dicèndili lu so' innòmmu e la stéddha
adocatamènti

disi lu sóiu.
Filmésini susti: aìani lu mattèssi cugnòmmu. La curiósitài li fési intrà in
cunfidènzia e sapìsi
cussi
chi la ciòana còssicana èra fiddhóla d'un bucadóri
di sùaru gaddhurésu chi
dugn'annu
andàa in Còssica a buca sùaru e chi

próppiu illu tempu chi si diìani spusà cu la mamma di la stéddha
aia aùtu unu
strobbu illu trabàddhu ed èra moltu.
Cussì èra filmata òlfana
primma ancóra d'aé' un babbu ligghjttimu. Abàli
campàa cu la mamma chi no s'èra più ispusàta.
Lu ciòanu cumprindìsi
da umbè di signaffìcchi
ch'era dananzi a un'alta
suréddha
palch'érani fiddhóli di lu stessu babbu. E s'avvidìsi chi
pa
un filu di maja
no èra mai statu allònga di lu tuttu da la so' famìlia. Fossi
palchi
ancóra li dui isuli undi so' nati
si còntani suréddhi da cand'è natu lu
tempu.
E a pinsà chi incuntrèndila
cussì pal casu
l'èra passàtu pa la menti un dissìgnu:
fa di chissà stéddha la so' fidanzata.
Si lassésini cun tanta gentilèsa ma no si desini nisciun'appuntamèntu.

Fossi ancor'iddha aia cumprésu tuttu.
Intantu s'èra fatta l'ora di la 'ntrinàta e
a la luci ruiastra di lu soli ch'éra calèndi

li néuli pintàani illu céli umbri e ghjochi alcàni
sumiddhènti a l'andamentu di li
passóni illi carréri di lu mundu.
Fusi
chissa
una ciurràta fora di lu tempu: fratéddhu e suréddha no si 'ncuntrésini
più.
Chistu fattu sciuddhìsi la duda: lu ciòanu dizidìsi di filmà in chissu lócu
pal sempri
buchèndi sùaru e adduchéndi ammènti. Abàli sapìa d'esse com'e in
casa soia.

Pa un mumèntu sill'éra prisintàta una frigùra di femina chi pudìa aé
lu 'nnommu di l'amori ma l'umbra di lu babbu vi l'aia furata pal sempri e

pa iddhu
s'éra mutata inn'un sonniu.
E pa filmà fidéli a chissu sonniu
no s'è mai spusàtu.
Sillu tinìa in menti dì pal dì
fèndi lu camìnu da la capanna a la funtana
in
cumpagnìa d'una canzona:

Tutta la chita semu illa forèsta
fora di dugna muimèntu umànu,
sia lu soli o sia la timpèsta
a corant'anni no v'ha unu sanu.
Ma a lu mancu la dì di la festa,
fendi baddhu tundu a mami 'n manu
cun beddhi stéddhi l'etài in fiori,
ancora noi a pudé' fa l'amori
.

Paràuli chi si càntani ancora ogghj illi silvi di Còssica e di Gaddhùra.


SCHEDA DELL'OPERA
TitoloUMBRI IN FORESTA
Sezione
AutorePiero Canu
NomeC2004003
Anno2004 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoService
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 2004 
CoperturaItalia, Sardegna, Logudoro
DirittiComune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto