Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


TIA PORCHEDDA

Bos chelzo fagher unu contu:
A sos tempos mios bi fint duos fradigheddos.
Sa domo issopo fit a sa rughe de duas carrelas:sa de
cresia e sa de iscola. Incue andaiat Chicu donzi man=
zanui
accumpanzende prima Griaìnu
su minoreddu
a s'a=
silu. Issos aiant puru una sorrighedda de duos annos:
Rosaria
ma la ciamaiant Dodde.
Donnzi dominiga Ghicu e Giainu andaiant a cresia ei su
babbu cun sa mama l'accumpamzaiant.
Oe depides ischire chi pag'attesu dae sa cresia bi
fit una domo
gai miniore che teniat solu unu balcone
e una jannitta.
Una 'olta
incue
bessende dae Missa
sos piseddos ant
agattadu una femina curiosa
acciarad'a sa jannitta:
teniat una car'istramba
cun dunu nasu tundu
duas o=
rijas chi lin-de bessian 'dae s'isciallittu ei sas
manos minoreddas e rassas che zampittas.
Cando sos piseddos fint passende a denantis:

-Saludu
prendas mias istimadas!-li naresi sa
femina cun d'una 'oghe dulche chei su mele.
-A bois
tia!-li at respostu Chicu
ma Gaìnu no.
Sa mama però l'aiat remproveradu proitte non aiat re-
spostu a su saludu de cussa femina. Ma issu la contra=
staiat nendele che cussa non fit femina:non l'aiat
bidu
sa mama
sas orijas punzudas chi teniat
cussu na=
su tundu...ei sas manos?... Coment e duas zampittas!
Nono
cussa li pariat una porchedda
e tando...
-...tando su saludu depet esser sempre ri=
cambiadu!-sin-d'est bessidu su babbu inchietu.
-Cumpresu?-
Issu e Chicu faghiant chi emmo cun sa conca
ma cus=
sa rajone non fit finida:intra issoro a cussa femi=
na l'aiant fentomada "tia Porchedda".
Fit pasadu meda tempus e s'ierru fit bennidu. Sa do=
miniga sos piseddos
passende a denantis a cussa do=
mighedda
non agattaiant pius cussa tia acciarada:
sa jannitta fit sempre serrada.
-At a esser pro su frittu...-naraiat sa mama
e b'aiat indovinadu.

.
Defattu
a sa prima dominiga d'eranu sa jannitta fit
aberta e sa femina fit incue
ponende in s'iscalinu
duas tazas cun calchi mattuleddu de padrusimula pro lu
'endere.
Cando sos piseddos fint passende issa sind'est bes=
sida in dunu saludu chi fit tott'unu risu chi l'isco=
periat sos dentigheddos
acutos che aguzas::
Uhicu l'at respostu e Giaìnu puru.Pustis
in domo
is=
sos'nde aiant faeddadu cun sa Tata
ehi l'aiat impro=
missu de comporare su padrusimula dae cussa femina

cando n'aiat de aer besonzu.
Sas dies passaiant: andende a iscola pro Chicu e an=

dende a s'asilu pro Giainu.Incue sos piseddos che issu
mandigaiant puru
tottumpare a mesudie.
Unu manzanu però sa Tata si l'at bidu a denantis a di=
sora.
-Sa coghinera fit preparende umiu mandigu malu...-
fit nende issu.
-Apo leadu fragu de fustinajeddas e tando...-
—...e tando tinde ses fuidu. Oddeu
sa sorte mia! E non
lu potto accumpanzare...- at nadu sa Tata.
Pustis
girendese a su piseddu:
—Non l'intendes sorre tua? App' a li dare sa pappa
e so in retardu...-
Dodde se faghiat intendere abberu tichirriende e pian=
ghende a toroju.
-E pustis su guadagnu non l'as nemmancu fattu
fizu meu

ca deo puru sa coghiende minestra de fostinajas.-
-Nooo! Non de ghelzo!- L'at respostu su piseddu.E issa
pro lu fafeher istare chietu:
-B'app'a ponner meda padrusimula: as a bider che ti
piaghet.Bae però a mi lu comperare dae cussa tia.Ma
cammina muru muru e torra luego.-
L'at postu in manu su 'inare e Giaìnu si ch'est 'bessidu.
In carrela l'at attoppadu unu 'ezzu chi fit abbacchidende

-Fizu meu caru a mi jughes a s'attera parte de sa
carrela?...Proitte so mesu zegu...-L'at pregontadu.
-App'a fagher unu comandu e so in presse...- L'at re=
spostu su piseddu e at bodtadu s'angolu.
Arrivadu a sa domighedda non bi fit besonau de tocca-
re:sa jannitta fit aberta.Issu at bìdu una corte e tia
Porchedda accabuzzende in dun' arzolighedda.
-Padrusimula tenies
tia?- L'at pregontadu issu.
E cussa: -Meda 'nde gheres? L'appo fattu como
friscu fri=
scu e l'appo
po'stu in s'umbra
in su canarzu.Bae e lea=
dilu- l'at nadu.
Ma issU istaiat frimmu
proitte dae su canarzu li fint
benzende a s'orija meda so mas istrambos...Non li pa=
riant canes baulende
pariant piusprestu cussos tichir=
rios acutos chi faghent sos porcheddos cando los occhint

-E proitte non andas?Bae
prenda mia!- li faghiat rien=
de issa.
Ma itte pensaiat
cussa femina
che issu fit timende?
E Giainu intresi in su canarzu.
.......................................................
Su piseddu fit bessidu dae meda cando Chicu est torradu

dae s'iscola.
-Frade tou sin-d'est fuidu de s'asilu: deo l'appo man=
dadu a mi comperare unu mattuleddu de padrusimula e
no es torradu ancora.-li fit nende sa Tata ch'istaiat
in pensamentu.
-Bae a l'attoppare e torrade luego-.

Chicu fit bessidu accalaizu dae sa janna cando at inc>n=
tradii cussu 'ezzu abbachidende
chi l'at pregontadu de l'
accumpanzare a s'attera parte de sa carrela.
-Arrumbademi su brazu in pala
Babai
e ponide at=
tinzione a s'iscalinu-l'at nadu su piseddu accum=
panzendelu.
-Tue ses aberu zentile...es unu fizu educadu e ti
ses meritad'unu premiu- sin -d'est bessidu su ez=
zu. E intrende sa manu in sa bertula nde boghesi a foras un'=
ispianadedda bianca che sa nie
-Mandigadila
fizu meu e grazias-l'at nadu.
Chicu teniat famine
ma fit in presse e currende fit luego;
a sa doma de tia Porchedda.
Sa janna fit serrada
ma a su toccu de sa manu s'est isbam=
barrada:b'aiat una corte e a pizus a su muru unu canarzu
chi teniat in s'aberridura
una cortina ruja e in mesu a cu=
sta unu cordone allorigadu comente una molla.
-Niumu b'at? So chirchende a frade meu!- at tichirria=
du su piseddu.Tando: sa cortina s'est iscutinada e dae su ca=
narzu est bessida una conca e duos brazos : cussos de tiia Po.r^
chedda chi l'at respostu:
-Inoghe est frade tou
proitte su padrusimula l'ap=
po postu incue in s'umbra
pro non si siccare a su
sole -. E ispinghendelu:
-Bae tue puru
intra!
Ma issu istaiat frimmu proitte dae su caniarzu fint benzen=
de meda
sonos istranos.Sa femina tando ispinghendelu:
-Bae pero'
chi est mesudie e tenizo famime-
E Chicu: -Mandigadeve custa tando -li naresi bettendele s'
ispianadedda in sa 'ucca: tando sa femina est rutta mentres
dae sa munnedda ruja est'essidu unu fogu mannu chi la bru=
jesi totta. E de issa est restadu solu unu lazzeddu
chi co=
ment'una colora
intresi striscende in s'arzolighedda
in
mesu a su padrusimula chi n'est ruttu
sìccu.
Tando dae su canarzu est bessidu Giainiu cun atteros piseddos
pianghende e tichirrende tottumpare:
-Majarza!...Istria!...Porchedda malaitta!...
Ma como fit tardu de abberu.
Chicu a manu tenta at attidu a domo
su frade e s'atteros
piseddos puru sin-de sun'fuidos.
Candd'issos sun'intrados in domo sa mesa fit apparizzada
e sa Tata fit nende cosa a sa mama. Issa tando s'at leadu
a tuju su minore e l'at dadu unu 'aseddu gai dulche che
l'at asciuttadu sas lagrimas.
Ma sa Tata fraghende s'ari a:

-Ahii
itte fragu malu de porcheddos!-l'at nadu.
-Andade luego a bos samunare!- E issos mudos l'
ant ubbidida.
sunit torrados sa mama fit mandighende cun su
babbu e issos ant agattadu sa minestra 'e issoro in sas di=
scueddas.
-Ma custa est minestra de fostinajeddas...! fit
iscominzende Giainu.E su babbu:
-Ma non fit a mal'e matta
tue? Mandiga tando
che
tal faghet bene: est meda dilicada.
E issu
mudu
si l'hat mandigada totta.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloTIA PORCHEDDA
Sezione
AutoreZina Masia Francioni
NomeC20030014
Anno2003 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoService
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 2003 
CoperturaItalia, Sardegna, Logudoro
DirittiComune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto