Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


L'AMIGA DI LA ME PIZZINNIANicoletta era l'amiga di la mé pizzinnia.
Abà è mortha
ma la pensu sempri
puru si m'a fattu suffrì
achi era
isthrabaganti.
Abia 12 anni candu l'agiu cuniscida.
Dodizi anni è un edai diffiziri
achì una è ancora una pizzinna
ma
credi d'assé signorina.
Pà chissu abia già li botti cu li tacchi
li visthiri longhi
una fascia
bianca in mezzu a li peri
li labbri rui tinti a l'accua i lu purthari.
Ma a lu matessi tempu timia di no criscì achì era bassa; di no abé mai

lu marchesi
tantu è veru chi candu l'è arribidu
a ischuminzadu a dillu a
tutti: "Soggu signorina
soggu signorina!"
Ma la cosa chi timia di più era di no ipusassi mai
achì era un pogu
grassa.
Pà chissu a ischuminzadu a magna pogu e a illagnigà. È arribida a
magna una mera a la dì; tantu chi li so giunti umbé di bruguri i l'anchi.
Tandu è andada da lu duttori chi l'à fatta magna torra cumente prima.
L'amiga mea era una simpatigona
ma no era un isthincu di santu e
propriu da edda aggiu imparadu a dì li fauri e a furà li dinà da lu portha
fogliu di babbu
pà andamminni a cinema cun edda
inveci di isthudià.
Dugna tantu mi vinia lu pintimentu e mi cunfassabu.
Lu predi mi fazia di dézi avemarì e dézi gloria padre.
Ma candu no abia piccadi mi dizia: "Braba
cussi dibenti santa!"
Nicoletta era l'amiga mea più cara
cu li so' peri biondi ossigenadi
cu
la bozi sempri allegra.
Cun edda isthudiabu pogu
a di la viridai
ma isciami sempri
promossi.
Cun edda in isthiu mi n'andaba in campagna di la giaia soia a cugli
fruttura e fiori a Logulentu.
La sera turraba a casa cun un cesthinu pienu di mera miali tapadu cun
rami di pampana.
Erani meri bianchi e rui cumente la faccia di una pizzinna; ma erani
pieni di manci nieddi e drentu v'era un veimareddu
un simpatigu
veimareddu piccinnedu chi eiu no sabia ca l'abia posthu drentu!
Eiu eru lastimosa cun tutti l'animari puru li babauzzi; ma Nicoletta
no!
Edda l'ammazzaba tutti: fuimiguri
abi
moschi.
Nicoletta
candu gusthaba
bizzia un pogareddu di vinu; candu la
moscha andaba drent'a la tazza
edda la giraba a bocca a terra e ridia candu
la moscha no ridiscia a iscì.
Pa chissu
zerthi volthi
eiu no pudia videé né edda e nemancu lu
fradeddu.
Una dì eddu in una rasgioni a prupositu di lu trabagliu di li femmini a
dittu: "Candu mi cuiubegiu a me mugliera no la mandu a trabaglià.
In casa mea li femmini no ani mai trabagliadu.
In chissu mamentu mi soggu vagugnada achì mamma mea inveci
andaba a trabaglià.
E chistha vagogna m'è durada umbé d'anni finza chi no aggiu
cumpresu chi li femmini ani li matessi diritti di l'omini.
L'annu di l'asiatiga
abemmu pigliada tutti chissà influenza mara

manni e minori; ma l'amiga mea no!
Isthaziami tutte e due i la matessi carrera
i lu matessi palazzu umidu e
senza bagnu
ma edda no era isthada tuccada da l'influenza e no vinia
mancu a visitammi achì timia d'asse cundida da li microbi.
Eiu i lu lettu marada cu la freba altha e edda passiggendi in piazza
d'Italia!
I l'anni 50/60 in Sassari v'era l'abitudini ancora d'anda a passiggià in
piazza d'Italia. A manca di lu monumentu di Vittoriu Emanuele II

passiggiabani li signori; a drestha l'altrhi.
Eiu
Nicoletta e althri dui amighi: Busciana e Velia
passiggiabami in
mezzu.
Azzabami e farabami cu l'ischopu di cuniscì calche giobanottu.
Nicoletta ridiscia sempri a cuniscì ca li piazia.
Chissà cumenti fazia!
Oramai abia dizott'anni ed era lu tempu soiu pà innanurà.
Edda fazia cussì: si puntaba un giobanottu e l'abaidaba e aisitaba lu
mamentu di cunniscillu. E intantu fazia una ischummissa cun noi.
Ischummittidi chi ridesciu a fammi dichiarà da chissu pizzinnu?
Ma sei macca, chissu è Mauriziu Usamai, nobile di Nulvi, un don!
ripundia Busciana.

Ebé
eiu vi ridesciu!"
Allora ischuminzaba a innicia (1) a Mauriziu e poi si fazia nutà cu'
visthiri sempri dibessi.
Andaba da tutti l'amighi chi abia e si fazia pristhà: una faldhetta
un
mancaroru
un maglioni
cassisia cosa
pà pudellu incantà.
In chisthu modu è ridiscida a fassi dichiarà da lu don; ma era un
morthu di fammi e Nicoletta era pobara e isgiriada e l'à dittu di no
achì lu
vuria o diplomadu o laureadu cu un posthu fissu.
E l'a acciappadu lu maridu propriu laureadu!
In prinzipiu chissu chi poi è dibintadu lu maridu
era una
ischummissa; ma eddu è ridiscidu a punili lu sari i la coda e cussì edda no
è fuggida e si so' fidanzadi avveru ufficialmente e si so ipusadi
achì no
soru Antoninu era un beddu pizzinnu
ma era seriu ed innammuradu di
edda e edda di eddu.
Dugna sera Antoninu candu turraba a casa da lu trabagliu
si pusaba i
lu salottu bonu affaccu a edda
chi era dibintada tutta maseda chi paria un
agnoneddu e l'abbrazzaba.
Sobra lu taurinu una lampada tignia di rosa li dui iposi.
So' nadi 4 figliori
ma Antoninu no si l'à godudi
achì é morthu
giobanu di digrazia.
Edda pa' lu durori s'è visthuda di nieddu. Era semplizi
senza
rossetto
cu li peri assintadi
fazia vida ritirada e pinsaba soru a li figliori.


(1) Guardare di sottecchi

Carta-Urgeghe Maria Salvatora
nata a Villanova Monteleone 18.05.1932
residente a Sassari
Viale Italia 5O/e
079-212058SCHEDA DELL'OPERA
TitoloL'AMIGA DI LA ME PIZZINNIA
Sezione
AutoreMaria Salvatora Carta-Urgeg
NomeC2006002
Anno2006 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoService
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 2006 
CoperturaItalia, Sardegna, Logudoro
DirittiComune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto