Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


IS LAGRIMAS DE CUADDURU

A nai sa beridadi mi plaxit torrai pipiedda cun su pensamentu e
mancai su
tempus siat bolau
cuss'arregordu bellu no mi podit scarèsciri.
Fiat unu cuaddeddu de color'e castangia
cun su murru biancu ma de vera
razza sarda.
Ddu sciemu chi su sagrifiziu
po dd'ottenniri
fiat stetiu mannu ... in
cambiu si femus privaus de unu muntoni de lori e de meda francus e

comenti fessit in custu momentu
deu
chi dd'arribamu a mesu càmba
ddu
biemu mannu mannu
tantu chi po su presciu
pariat chi su coru mi 'ndi
bessessit de is petturras.
Candu jaju dd'hiat portau in sa stadda
hiat nau chi fiat unu mascu masedu
e meda faineri e hiat cumenzau a ddu strigiulai pensendi a su nomini de
ddi donai.
Mischineddu
a nai sa beridadi
issu giai traballadat e fiat meda forti
ma
perou
candu dd'arziadat su macchiori poita fiat barrosu e malaviziàu

inzandus ddu dèpemus tollerai.
Candu s'arrosciat
no castiadat traballu; tott'ind'nu boliat pappai e
s'arrimada comenti unu molenti...is s'apreziu e is defettus si ddus
connoscemus tottus e po cussu jaju dd'hiat postu s'allumingiu de
cuadduru
.
Is piccioccheddus chi biviant accant'e domu nostra ddu zerrianta
cuadduru bucca 'e latti - cuadduru bucca 'e latti
a mei mi faiat feli
ma
sciemu puru chi ddu faianta po mi fai su crepa-crepa e jaju mi naradat de
ddus lassai a sbentulai po su motivu chi fiant imbidiosus.
Tenemu ott'annus e in domu ci fiat un'atropelliu mannu: mamai fiat
preparendi is durcis poita deu e fradi miu depemus arricciri sa prima
comunioni; sa domu fiat allichidia comenti fessit Pasca Manna.
Sa bistimentedda de frari miu dd'hiant appiccada in s'armadiu
ma su
bistiri miu
cosiu de zia mia chi fiat maista 'e pannu
fattu de pizzu e
taffettànu
cun su velu
fiat tottu biancu chi sa nì
e beni scampaniau in su
scannyu de s'aposentu 'e prandi.
E... sa notti babbu m'hiat nau :
-Crasi andaus a Casteddu a comperai
is buttineddus biancus in su mellus
negoziu
ses prexada?

Tanta fiat sa cuntentesa chi mi pariat de bolai comenti unu cruculeu
i a
pustis
sa cosa prus bella fiat s'andada a carrettoni cun cuadduru chi
stimamu comenti fessit unu cristianu.
Fiat chizzi mannu candu babbu dd'hiat postu is finimentus po dd'attaccai a
su carru
aundi mamai dd'hiat cuncordau duus cuscinus: unu po mi sèzziri
e s'ateru po sa schina.
Candu hiant accabau de approntai tottu
m'hiant avvertiu chi fiat lompiu su
momentu de andai e
mancai fessit mesu indromiscada
hemu bistu sceti
scuriu puita no fiat ancòra obbresciu.
Mi seu sezzia propriu in mesu a su carrettoni e mi pariat de essiri sa Reina
de Savoia in carrozza
tantu mi paremu importanti.
Quando cuadduru si firmadat
no fiat po malesa e nimancu po stanchesa

ma poita s'infrascadat a su fragu de s'erba frisca.
Inzandus babbu zaccadat su fuettu in aria e
issu
a cussu cumandu

sighiadat su camminu prus biazzu.
Est succediu propriu cussa dì... unu coloru dd'esti passau innantis... mai
dd'essit bistu!
Cuadduru ha cumenzau a cùrriri in sa calada comenti chi milli canis
famius ddu fessint sighendi.
Hapu pigau un'azzappulada a terra... e
m' arregordu chi arziamu
lebialebia

in d'un'arruga longa aundi una luxi manna e mai bista mi preniat
s'animu de serenidadi e de paxi.
Intendemu sa boxi de babbu disisperau chi mi zerriadat
ma deu non
bolemu lassai cussa luxi.
Intantu chi andamu in cussa luxi maravigliosa
un'angiulu asulu e biancu
m'hat pigau sa manu e m'hat nau: -
No est ancòra lompia s'ora tua
cuadduru est prangendi po su mali
chi t'hat fattu e t'est'abettendi poita bolit intendi su cantidu tuu
su
cantidu de una pipia chi depidit arriccili sa prima comunioni.
Candu seu torrada a sa luxi de su soli
babbu miu mi teniat beni strinta a su
cotu
hapu obertu is ogus i hapu bistu is lagrimas de cuadduru chi ddi
lompiant finzas a is murrus biancus; s'est'accostau
m'hat castiau
i hat
fattu arziai in celu s'annìrghidu prus bellu...

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloIS LAGRIMAS DE CUADDURU
Sezione
AutoreMaria Rosaria Puddu
NomeC20030019
Anno2003 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoService
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 2003 
CoperturaItalia, Sardegna, Logudoro
DirittiComune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto