Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 
Tags: ,

Informazioni sull'opera

TESTO


FUNTANA L'ISTINCHEDDU

Funtana eccin da tutti abbandunata;
Com'è ingrata la gienti tu lu sai,
Abà ch'è giunta alt'ea,
Di te ca sinni ammenta?
Eppuru,par'abbedd'anni,
Ai un populu intreu ristoratu.
Aggiu sempri presenti,
Candu in bracciu di mamma,o a manu a manu,
Idda cu la caggina,
Ed eu cu la bruchitta,
a visitatti d'ugna di.
E tu sempri custanti
Ci dagii,cuntenta,
Lu fruttu toiu friscu crintaddinu
Da la mani a la sera,
EUna prucissioni di genti vinia a incuntrati,
E tu indiffarenti silvii a tutti.
Dímmi di canti amori,
Sei stata sigretta tistimogna?
Candu lu tempu caldu
Suttu a li to umbrosi,
Li cori spasimanti
Tiniani appuntamentu?
A tanti e tanti di chissi
Ai cacciatu la siti di l'ea e di l'amori.
Oggi chi stani bè,
Par'iddi no esisti.
Parò lu sangu chi curri i li me eni,
A l'ea toia è misciu,
E socu supelvu di la palti chi v'ai in la me ita.
Poara funtana!
No socu sminticatti,anzi oddu chi sappi
Chi ti decu amà
Cantu dura palpitendi chistu cori
De l'ea toia nutritu.

Sel.


A ME FIDDOLU.

Oggi,chi l'occi abbaltu ai a lu mundu
E la luci miratu a prima acchittu,
Tuttu t'è stragnu e stragnu a tuttu sei.
Piegni e no suffri?e candu ridi?
No socu s'è cuntintesa o cosa sia.
Tu sei minori,
E no v'à d'imputatti si t'è misteru la ita;
Ed eu babbu toiu mi cunfundu come te,
Chi nudda pensi.
Candu abbri la bucca in signu d'alligria,
E chi da l'occi lu pientu t'esci,
No socu cosa oi e cosa fatti.
Appena chi nascisti;
T'accapitesi stringenditi a lu pettu allegramenti.
Un minuttu dapoi,
Mi socu ricridutu e aggiu dittu:
Natura crudeli,
Chi li dai la ita paresse da te a molti cundannatu.
Pal candu sarai mannu
Un cunsiddu ti lassu;
Chi socu babbu toiu e m'è doveri.
Cuntrariamenti a celti affelmazioni,
Sappi chi no si mori,
Palch'è un brei distaccu
Lu passaggiu da chista a l'alta ita.
Chi chindi sempri campemu,
Ci ni dani cunfelma li scritturi.
Ti precu solamenti,
Di timini e amani lu Signori,
E cride felmamenti,
Chi l'omu nasci solu e no vi mori.

Sel.


CUNFISSIONI

Alzendi la menti a DEU,
Chidda dì,tanti cosi aggiu cumpresu,
E mi diciaru reu,
D'aè un babbu stimatu abbeddu offesu;
Socu malu cunfessu
Palchissu aggiu uparatu a lu riessu.

Pal culpa mea,in 9ruci,
Inciudatu dugna di è lu Signori.
La buntai e la luci
C'à spiratu e chi spera dugna cori,
Custanti in agunia,
Pal placà l'ira Manna è lu Missia.


Cristu Signori bonu,
Agnuneddu di paci tulmintatu,
Ti dumandu paldonu,
Chi troppu facilmenti aggiu piccatu,
Voddu chi Tu m'accansi
D'isminticà li fauli e li transi.

Socu statu malignu,
Maiagliu,curiosu e dislingatu;
L'emu piu indignu,
C'à la leggi d'amori calcicatu,
Mi cunfessu e m'accusu
Chi docu punti a lu peggiu ribusu.

Da Te imploru grazia.
Ai a dini,chi l'accia no mi manca,
Voddu chi sia sazia
L'anima mea e magnia i la To banca,
Palchì,Tu si t'ammenti,
Aii dittu chi accetti ca si penti.

Eu socu pintutu,
A Te solu pa sempri oddu ubbidini;
E cu lu t'o aggiutu
No possu inviritai più faddini.
Precu chi sia ditta
D'abbracciani la gruci biniditta.

Abà lu cori meu,
Pa sempri a lu Signori s'è arresu.
Alzendi la menti a DEU,
Chidda dì,tanti cosi aggiu cumpresu.

Sel.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloFuntana l'istincheddu- A me fiddolu- Cunfissioni
Sezione
AutoreSel PSEUD
Nome1960-06
Anno1960 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoservice s.r.l.
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1960 
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto