Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


FISIEDDU E SA JANA.


In d-una bidda
ca no m'arregodu prus aundi siat
biviat un'omineddu ca teniat una
domixedda totu pintada de asulu cumenti su ceu e ingiriada de frois de dogna colori. Fut
propiu una bella domixedda ma su mellus fut s'omineddu ca si naraiat Fisietu
chi mancai
fessit baxiteddu
baxiteddu fut aici bellu ca fadiat amorai totus is piciocas de sa bidda. Is
giovunus de innias
no podendu sunfriri ca is sorris e cussas piciocas chi mancai podiant
essi isposas insoru perdessint sa conca po issu
ddu pigaiant a bersalliu. Poita fiat
baxiteddu ddu tzeriaiant "nannitu"e po sa bellesa "s'omineddu pintau" «Poita- naraiant
prus che un'omini parit una cartolina.» Fisietu no agatendusì beni cun issus
preferriat
abarrai solu.
Apustis sa morti de su babu e de sa mama si fut arretirau in s'asiendedda de familia
aundi
cun su dinai ca si fut allogau
haiat comporau unu pagu de bestiamini e haiat fatu
unu allevamentu. Cumenti bastantis haiat assùmiu unus cantu extracomunitarius
chi
mancai fessint piciocus artus e beni postus
trataiant Fisiettu cumenti calisisiat
persona. Si fut fromada una comunidadi beni de acordiu chi traballaiat cun passioni e
amori. Candu acabaiant de traballai
a Fisietu ddi praxiat a fai passilladas longas fintzas a
lompi a unu crachili aundi podiat alidai aria pulia e no cussa imbrutada de is gas de is
machinas cumenti in bidda. Unu meri bascosu de Austu
atraiu de s'umbra frisca de is
matas
haiat pensau de sighiri sa passillada aintru de su crachili. Caminendu
caminendu
fut arribau a unu arriu ca dd'atressaiat e
fadiau e sidiu
haiat pensau de bufai s'acua
imbidanti. Is arias fragaiant de amenta e sa friscura fut aici bella ca beniat gana de si
crocai in mesu de s'ebra e si dromiri. Candu fut po aciuvai is manus in s'acua frisca de
s'arriu po bufai e s'infoscai haiat intendiu
a is palas suas
una boxixedda fini fini ca ddi
naraiat :«Fisiettu poita si ndi furas s'acua ?» Atzicau su piciocu si fut furriau e haiat
biu ananti 'e issu una feminedda cun sa carigioni nida e lisa
prus bascitedda de issu
cun
is pilus biundus
strintus in duas pateddas grussas ca ddi calaiant a pitzus de is palas e
cuaus in parti de unu muncadori mannu e arrubiu. Sedusiu de custa bista
cun sa buca
sprapeddada po su spantu
haiat castiau sa feminedda senz''e arrennexi a nai unu fueddu.
Issa
cun d - unu arrisisceddu ironicu haiat nau a su giovunu: «Ti biu spantau! Abarra
tranquillu!No seu una pantama... E serra sa buca ca si no ddu intrat calincuna musca. Ma
diaderus no has cumprendiu chini seu?... Seu una Jana! - Naraiat issa spassiada castiendu


s'espressioni de spantu pintada in sa faci de Fisietu.- Mi nanta Mariana e seu una Jana
Maista.»
Intendendo cussus fueddus
prus de su spantu si fut aciunta sa timoria.Fisietu sciriat
beni ca is janas fuiant fadixeddas ca a segundu chi unu fessis a issas geniosu o nou

podiant essi durcis e donosas
calincuna bota brullanas
ma puru meda maleteras e po-i
custu malas e vengadoras. Arguai arrui in disgrazia cun issas
podiat capitai de totu:
cumenti perdi s'arregorta
morri totu su bestiamini
o peus ti 'enni unu mabi legiu ca
t'adaia potau prestus a sa tumba. Sa Jana
biendu sa sprama in is ogus de su piciocheddu

dd'asiguraiat narendu:« No timas
no ti fatzu nudda! Deu ti connosciu
ses unu bravu
piciocu
faineri
bonu e donosu cun is pressonis e cun is animabis. Est unu pagu de
tempus ca ti spegulu
de candu has cumentzau a benni a passillai acanta de su
crachili...» Fisietu sighiat a castiai sa Jana cun is ogus sprapaddaus e cun su coru ca
batiat a milli. Ita ddi fut acucau de andai a passillai ingunis cun totu is logus bellus ca
ddu - i fuiant in s'asienda? Sa Jana haiat sighiu narendu :«Cumenti t'hapu nau
seu sa
Jana Maista
in pagus fueddus una Prinzipesa e duncas potzu detzidiri su chi mi praxit
Imoi ti 'ollu fai una proposta: Tui mi praxis meda po-i custu ti domandu de abarrai cun
nosu. Aici piticheddu cumenti ses no haiast a sbisirai in mesu 'e nosu
antzis t'hap'a nai
ca paris unu de sa familia.» Biendu sa dida imprentada in sa faci de su piciocu Mariana
sa Jana haiat circau de ddu losingai sighendu a nai:«In su mentris haias a essi su sposu
miu e de consiguentzia haias a tenni a is ordinis tuus sas Janas
ca t'haiant a depi obedessi
in totu cumenti obedessint a mei. - E haiat aciuntu cun d-unu arrisixeddu malu:«No
pensas ca haiat a essi un'ocasioni bona po ti torrai a fai de is ofendidas tentas e dda fai
pagai infinis a totus cussus allegronis ca ti pigaiant in giru? Nosu Janas scieus fai tzertas
brullas....» E no haiat acabau sa chistioni lassendidda a sa fantasia de su giovunu. In
conca de Fisiettu fut unu arremolinai de pensamentus cumbatius.Sa proponnida fut
losingadora e calincunu crepixeddu a tzertus scurregìus de sa 'idda si dd'haiat a essi fattu
cun prexeri. Ma si fessit istetiu de acordiu haiat depiu lassai totu is amigus suus

s'asienda sua
is arimabis suus. Haiat a essi sparessiu de sa bidda e de s'asienda sene podi
nai aundi andaiat.E is oberargius suus senegalesus ita fini haiant a fai? Haiant a essi is
primus a essi acusaus de su sparessimentu suu
mancai po interessu. A


ddus incurpai haiant a essi stetius cussus de sa 'idda ca fias a cussu momentu dd'haiant
arreulau. No fut sa primu borta ca sutzediat;in is giornalis
de custus contu
si ndi ligiant
dogna dia.E a pustis
sintzillamenti
benni su "principi pobiddu" mancai in su renniu de
is fadas no ddi ingenniaiat.Podiat tenni bantagius medas poita haiat essi cumandau is
Janas de cussu crachili ma haiat a essi perdiu s'indipendentzia sua ca si fut guadangiau
con meda traballu.In su propiu tempus timiat ca si essit scuntentau sa Jana dd'aiat fata
arrabiai. A sa fini
cun sa boxi tremi
tremi dd'haiat arrespustu:«No t'arrenneghis...No
ti bollu ofendi ma no potzu abarrai cun tui poita a domu m'aspetant is amigus mius..»
«Amigus?..Ma cali amigus?...Tui no tenis amigus! Creis ca no ddu scipia ca in bidda ti
sfutint totus?»«Ddu naras tui ca deu no tengu amigus.-Aboxinaiat su piciocu c'haiat
pigau alientu. - Invecias ndi tengu medas.» «Ma chini bollis imbrolliai?.. - Torrat a
nai Mariana sempiri prus arrennegada - «Arregordadì ca seu sa Jana maista e duncas
sciu totu.» «Invecias sesi informada mali! - Haiat aciuntu su giovunu. - Poita si est
berus ca scis totu depiast sciri ca cussus cuaturu senegalesus chi traballant cun mei funt
amigus mius poita castiant su chi sciu fai no s'artaria...E is arimabis no ddus contas?Ti
dd'arregordas Pitiolu
cussu cani amingiosu ca nixunus boliat? Dd'hapu curau e imoi est
su mellus amigu chi tengiu.Mi defendit de chinisisiat mi bolat fai mali e fait sa guardia a
sa domu e a is brebeis... E Moretu
cussu pisiteddu ca sa genti tonta ci dd'haiat fuliau
poita fut nieddu e naraiant potessit mala sorti? Mi ddu seu pesau e imoi mi ddu torrat
scabullendi is stabis de is topis ca mi nci bolint papai su trigu ...E cussa cardalina ca ndi
fut arruta de su niu?Gei m'est costau a dda pesai ma imoi bolat libera in su cieu e dogna
mengianu
apenas si pesat su soli
benit asuba de su parapetus de sa fentana mia e mi
donat s'Avi Maria cun su cantidu suu. Custus funt is amigus mius! Si deu benessi cun tui
ddus haia a perdi e custu no ddu potzu fai. Si mi bolis puniri po cust'arrecusa fadiddu
puru ma deu no ddus lassu. Mancai chi ti lassai mi dispraxat no potzu fai de atra
manera.» Sa Jana
mentris d'ascutaiat beniat sempiri prus trista.Cussu piciocu ddi
praxiat meda e issa haiat giai pensau a una coia.Ndi fut amorada meda e haiat cretiu de
ddu podi otenni cun is bellas promissas ma no ddu-i fut arrennexa.A ita prou ddi fai
mali? Haiat a essi stetia una malesa de badas. No sciendu prus ita allegas agatai haiat
girau is palas e fut sparessia. Fisiettu haiat bogau unu suspiru de alliviu
fuiat


torra strogau.Oramai fut scurigau e fut cabau su merì a sa lestra. Chistionendu cun sa
Jana
pensaiat
haiat apurau diaderus de tenni prus amigus de cantu nd'haiat cretiu... .E a
pustis
cussus puru de sa bidda
a sa fini
fuiant feti ignorantis e no cumprendiant ca puru
una persona diferenti de issus podessit essi capatzi de fai calincuna cosa de bonu cumenti
haiat fatu issu in s'asiendixedda sua. «Est tradu! - Pensaiat - Intra pagu est noti e-i est
casi ora de cenai. Abisongiat chi furriu allestru o s'hant a ponni in pensamentu.»E a
passu lestru si fut moviu fac''e domu.

PETITI STEFANA
Nata a VILLAMAR (CA) il 5 Giugno 1937
Indirizzo : VIA DEI CAPRAIA N°20
09131 CAGLIARI
Tel. 070489586

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo FISIEDDU E SA JANA.
Sezione  
Autore Stefania Petiti
Nome C20060013
Anno 2006 
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore TecnoService
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2006 
Copertura Italia, Sardegna, Logudoro
Diritti Comune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo  

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto