Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


A LUCHE DE OCCU

Setzidos a coscias ladas o in banchittos de ferula o brustica
isetaban'a ziu Peppe
chi aeret finidu de cochere s'arrostu; unu ladus de petza de erbeche gaddinosa.
Custa bestia
dae parizzas dies
non poniat prus iffattu de sa gama. Si in sa leada
baiat una tuppa de rubu
e non mancabat
che bestiat sa conc'a sutta pro ne
messere unu bucone de erba licanza
ma non cumprenniat
chi traicas ispinosas
l'imbolicabana tenennela prejonera. E diffattis
su sero non ghirat a cubile chi sa
gama. Ziu Peppe
mutit a Zicarreddu
unu catzeddu in gamba pro chircare finzas
a s'iscuru
erbeches iscameddadas in sa leada. Zicarreddu
tirabat a s'atera banna
ch'annabat ziu Peppe. Lu mutiat e no li poniat mente
ma fattu pacu trettu
su cane
si ponet a orulare
e ziu Peppe suprit a n'issorbere dae su rubu
sa bestia jà
mesu iscannada dae mariane
jacaradu unu trettu dae Zicarreddu
chi torrat a inube su
mere a si cullire sos bantos e sas promissas
chi li daiat a rosicrare sos menzus ossos
de s'arrostu. Ziu Peppe
si ponet a pala sa bestia e a luche de occu l'iscorjat
l'irmatzat
e l'impicat'a unu broccu intro su pinnettu
pro la cochere
cras sero. De zertu
mariane e compares sa notte s'aiana mannicadu finzas su pilu
longu de sa pedde. Intunn'a ochile
bin son sos chimbe fizzos de ziu Peppe
chi
s'assuttabana
donzunu sas suas
sas pezzas de sos pedes
untare sos iscarpones
a ozu seu e a si cartzare de nobu. Su nuscu de s'arrostu
achiat bennere gana
mancali non binn'aeret apidu. Ziu Peppe
s'arrostu lu contipizabat
chi Zicarreddu

aiat picadu loccu acurz'a s'anterile jacaranneche sos ateros canes
bonos
a nudda
innedda
dae sa bucca de sa janna. A Zicarreddu
li picabat sa rabbia

ca bidiat su mere linghennesi sos poddiches. Ma finzas a sos pizinnos
chi
a su nuscu de s'arrostu
cunnidu de armidda
arricabana su nare. Su izzu de ziu Peppe

Antoni ch'it su prus mannu
si linghiat finzas sas labras
no solu pro su nuscu e s'umu

ma ca li daian'anneu unu paju de mustazzeddos a sa primiscida.
Ziu Peppe
finidu de istiddiare sa petza
arrambat a sa preda de su ochile s'ispideddu
chi su lardu galu alluttu in ghintinu de carbone. Ma Zicarreddu no hat ten-
tu passenzia pro assazare sos menzus ossos chi l'aiat promissu su mere; aganzat
s'ispideddu gal'alluttu
che lu trazat a foras
ma bi lu lean dae buca sos ateros canes.
Su lardu gal'alluttu no lis agradiat
ma su cane prus bezzu azardat e s'hat brujadu sos
mustazzos lamentannesi a orulos gurdos. Ziu Peppe
ne tirat su tazeri
anticu de linna de pirastru
ereditadu dae su manneddu
li dat una caintada
b'istennet
sa petza
e mancari aeret juttu manos gallosas
intenniat su buddiore de
s'arrostu
secadu in sos innoicradorjos chene lessorja. E tottu custu a luche de occu.
Pizinnos e mannu
como in setzidos intunn'a su tazeri
e pro furchetta sa
punta de sa lepa
chi donzunu punghet su cantu
magari chi non dissizat
chene
seperare su bucone prus licanzu.

Colana sos annos e Antoni
drempidos sos decheott'annos
colat sa bisita militare
e lu achene abile. Colanne intro sos coladorjos de sos uffiscios de sa caserma

manifestos impicados a sos muros
lusingabana sos zobanos a s'arruolare
in sas forzas armadas. A Antoni
l'est agradida s'idea de bestire sos pannos de
sordadu
ma in sas filas de sa Brigata Sassari. A pustis de unu paju de dies
torrat a bidda
cuntentu che cuccu e n'aeddat chi su babbu
sa mama e finzas chi sos
fradiccheddos
e chin calicunu chi su sordadu l'aiat fattu. Sa mama
prus
de tottu it contra. "Caru fizzu
non ti depes arruolare volontariu. In medas bannas de
su munnu b'est sa gherra
e s'Italia
tzeracchedda de sos americanos
est obricad'a
mannare sos menzus sordados
armados a sa menzus manera
in missione de
pache". Ma si sono in pache pruite son'armados? In sos zainos essenne non
prenos bene
b'han'istichidu un'azicu de bona bolontade
chin s'idea de ponnere pache.
Su Deus Allah
chi est su prus mannu de su munnu
assumancu gai sono
cumbintos
hat pregadu sos arabos
de gherrare contra sos ateros Deos
irfaghinados
in tottu su munnu. "Dae domo nostra s'istranzu si che depet annare a
gherrare a domo sua
Allah nostru est mannu". Antoni
no ischiat ite risponner'a su
babbu e canno l'hat ischidu sa mama
si ch'est ammajada. "Tantu
su sordadu lu depo
achere; m'agradit. Mama non ti credia gai corimodde. Sa zente dae sempere hat fattu
su sordadu e finzas sas gherras. S'Italia
de custas n'hat bintu e perdidu". Sa mama

aperit sos ocros lacromossos e si los cariabat chi su bicu de su
mucadore nigheddu

luttu pro unu frade mort'in gherra in Africa luego
chimbant'annos achet. Setzida in unu banchittu basciu
si chilliabat irbasolanne
su Rosariu
chi sas naccaras fattas de basolu ballinu.

1 ("Fizzu meu est annadu/ mutidu l'han sordadu/
ch'est galanu e ischidu/ sordadu l'han mutidu./"
2 "No soe annann'in gherra/ zessa custa cuntierra
/
su corazzu ammustra/ cuntierra zessa custa./"
3 "M'hapo bid'unu sonnu/ chi su biadu de nonnu/

dae morfest torradu/ de nonnu su biadu/".
4 "Non prangas ca so bibu/ de bida so sididu
/
ca binco sa partida/ so sididu de bida'/.

Dae cubile ghirat ziu Peppe
e acatat muzere e fizzu atittanne unu mortu chi non b'it
e
isce puru hat cherfidu narrere sa sua in sa matessi manera.

5 "Muzere mea ache chena/ ca sa bertula est prena"

in s'ortu pren'est sa tuia/ ca pren'est sa bertula".)

Ite hat suzessu?
Isparat ziu Peppe
setzitu in unu banchittu cul'astrintu
ca su
largu
b'it setzida sa muzere.

Semus arrejonanne chin mama
m'est pranghenne dae como
essenne galu bibu.
No est cuntenta chi mogapo sordadu
ch'hat intesu chi che los pican'a inube b'est sa
gherra". Antoni
disizabat de essere arruoladu in sa Brigata Sassari
e l'hana
acuntentadu. In medas bannas de su munnu
chene neche peruna
s'ischidan su
manzanu
chene bi pessare duas bortas
attacan gherr'a su cumpanzu allacanadu

ma solu ca non juchet sos mustazzos o sa barba longa. Oppuru
ca sas feminas
juchene sos ocros iscopertos
o unu carcanzu nudu ispizoladu. Ma Antoni
no
si rennet contu
chi donzi mamentu est bonu
oppuru malu pro che lu mannare a
dare su cambiu a ateros sordados
ch'han'apidu sa fortuna de torrare bibos. Ma
male sanos. Difatis
su ministru de turnu
a medas sordados los hat congedados
ch'hana perdidu sa salude; E sa neche de chie? E pruite? Ca a custos sordados

su cumannante americanu los hat mannados a chircare minas
bombas
cartuzzas

garrigadas a "Uraniu Pogheru" chene sa zusta bestimenta pro si reparare dae
sas radiaziones. Ma Antoni
it gai cuntentu e de bona bolontade
chi non
timiat
su periculu no esistiat. Imbezes
esistiat Eh comente si esistiat!
Arribat sa die de moghere
destinazione Bosnia e Serbia. Intantu
sos americanos
cuminzan'a bumbardare
bombas intellizentes nariana
pro no uchidere
innoscentes
ma sas bombas chi abanzabana
finidu su cumannu
in su torrare
a sa base italiana
che las ghetaban'a modde in mare. Sos piscadores
donzi die
ne piscabana calicuna
e medas bortas
sas bombas mannas
che trazabana sas
retes a funnu
e donzi die pische sempere de mancu. Finzas in su mare nostru

su pische malisciosu
si ch'est annadu in ateros mares nettos. Meda pische

n'isciat a pizu abba mortu
abbelenadu dae medas calidades de belenu; prumu

uraniu riccu e pogheru. Ma Antoni
a tottu custu non bi crediat. Sa zente nariat

chi su pische moriat dae ateros belenos; iscaricos industriales. Ma
mancu a lu achere
apposta
a pustis de aere fattu unu cursu
a Antoni che lu mannan in
Serbia e ateros locos bumbardados
comente chirca minas
isce puru
bestidu
male pro si reparare sa carena dae sas radiaziones. Comente bois ischides

s'Iugoslavia
in sa sicunda gherra mundiale
est istada ocupada dae sos tedescos
e dae sos alleados italianos de Mussolini. Ma su populu
cumannadu dae Tito

si ribellat
bene rimunidu in Partigianos
chi a pustis de s'otto de Capidanne

finzas medas sordados italianos han dadu una manu a Tito liberanne sa terra
Iugoslavia
bocanneche a foras sos tedescos e ocupanne zitades italianas e galu
sono de sa Slovenia. E gai rimunidu
custu populu crediat in Tito: ca it ditatore?
No soe capaze de judicare. A sa morte de Tito
solu sa Serbia est abbarrada de
cuss'idea. Sa Croazia
Slovenia
Bosnia
Montenero
Cossovo e ateras
a un'a
una custas natziones cherene currere pro cont'iscioro
ma no ischin galu caminare e
pretennere de prus de su chi lis aspetat.

Brigana tra iscios
finzas ca: "Su Deus meu est menzus de su tuo e sas pregadorias
meas sono prus galanas de sas tuas"
mancari siana faeddadas in su mattessi
limbazu. Ma Antoni
sas pregadorias
si las nariat in sardu
comente bi las aiat
imparadas sa mannedda innantis de si che corcare. Antoni
canno finiat su traballu

o a manzanu o a sero
o a denotte
chircabat azicu de linna pro si caintare o
pro leghere a luch'e occu
ma de linna ne buscabat paca
e tanno
s'aiat comporadu
una pila e gai leghiat in unu de custos seros
iscriet a su babbu: "Caru babbu;
no isco si resesso a finire custa litera
innantis chi si mi ghetet su sonnu dae
s'istracchiore
o chi finat sa garriga de sa batteria de sa pila. De salude isto meda
bene
chin s'ispera chi finzas bois tottu istedas bene. In s'iscuadra mea de sardos
binn'hat ateros
unu de custos
hat imparadu sos canes a chircare sas minas chi
no sono iscoppiadas. S'it istadu inoche su cane meu Zicarreddu
forzis aiat imparadu
isce puru a chircare sas minas
e m'it istadu de azudu mannu. Happo
iscopertu
e no est zustu
chi su novanta pro chentu de cussas minas
sono de
marca italiana. Cusas minas italianas sono meda cumbessas
iscoppiana canno
no toccat
e donzi die b'hat zente
sordados e ziviles
istroppiados. A nois sordados
italianos
nos rispettana si los rispettamus. Ma bi sono sos Serbos
de
iscios puru binn'hat bonos e malos
chi azzocchian'a intro de sas domos
sequestrana
e violentana sas feminas
e a pustis
l'as ucchidene. -Antoni
juchiat idea canno
hat cuminzadu a iscriere
ch'it una litera de pacas rigas
imbazes-. Sas dies coladas

amus colad'una bisita meica dae pedes a conca
esame de samben'e urina

ma no ischimus galu sa risposta
chin s'ispera tottu bene. Unu paju de cumpanzos
los nana congedados
e ateros los hana immandrados in s'ospidale e a
nois no nobi lassan'intrare a los bisitare. Doe custa litera a unu cumpanzu bosniacu

ca su cumannante nostru non cheret a iscriere e a facere ischire a foras chi

medas sordados sono malaidos de Leucemia. Mi racumanno a tibe babbu
s'est
possibile chi mama no iscat de custa periculosa maladia. Mi sono mutinne
ti
lasso chin un'abbrazzu astrint'a su coro. Ah.. m'ippo irmenticanne. Dies coladas
happo fatt'unu vaglia postale de chimbe miliones
chi bois coledas una Pasca in
allegria: Un'abbrazzu dae Antoni". Intantu
su sordadu Tatanu
chin muzere e fizu

l'hana congedadu ca istabat meda male; e l'hana ricoberadu a s'ospidale de Casteddu

ca perdiat finzas sambene dae nares. Sos duttores l'hana connottu
derertu sa maladia: Leucemia.

Ma sa mama
ca no it tonta
a Antoni achet ischire dereta sa nobidade
iscrienne unu
bullette chi bi l'aeret dadu a fura unu sordadu
paesanu
ch'it in licenza
e b'it
iscrittu: "Fizzu meu galanu; Pro balanzare
coment'a tie
duos soddos illinidos de
sambene
su sordadu Tatanu
babbu de familla
hat perdidu sa salude e ne l'hana
mannadu a domo. Su traballu suo it coment'a su tuo
manizzare finzas a manos nudas

muniziones de marca americana -radioative arricchite con uranio impoverito-.
Sos famillares han denunziadu a sa zustiscia
ch'est achenne su chi podet
ma su
poderiu prus artu
est chircanne de negare sa beridade
cucuzanne su male
e pro no si achere a pirma su Deus americanu". Ma sos americanos
in pacas dies si
sono irgarrigados de custas munisciones
bumbardanne sa Serbia. Ma no l'est bastadu

su restu de sas bombas las hat cullidas pro las ghettare in Naziones riccas de petroliu

inube bi balanzat de prusu. Su sordadu Tatanu
meda malaidu
in su lettu
ischit chi Antoni
cumpanzu suo
s'est arruoladu bolontariu in sa Brigata
Sassari
chi sa manu tremenne l'iscriet unu bullette. "Antoni
t'aberto de istare
attentu
de non manizzare sas muniziones a manos nudas. B'est su periculu

chi si ti la sarbas dae unu corfu de balla
ti corfat sa maladia chi juco jeo. Chi Deus ti
sarbet dae su male. E legheti custas rigas
chi tue torres imprese.
(Antoni su sordadu Sassaresu
partit in gherra finzas a gherrare

ma cann'isce s'est post'a isparare
chi su busil'a terra
s'est arresu").
In cuss'aghera impestada bi curret su filu de s'odiu. Odiu pro sa razza
pro unu
Deus pregadore de promissas
o pro su ghintinu de sa pedde
o ca est prus mannu o
prus minore. Eppuru
tottu cust'odiu est contr'a su frade chi su frade
dae mizzas de annos. A Tatanu
s'Istadu Italianu
est chircanne de l'ammasedare
chin carchi soddu iscadidu. "Como intrat in manizzu s'euro
e non tottu cumprennene
su balore de su cambiu". Ma Tatanu non cheret intennere lusingas.
A mene mi depides dare su chi m'aspetat. Innantis a tottu sa salude. Ma m'azes
fatt'unu dannu, meda mannu. Como soe isterile e no aco prus a s'amore, e minimadas
sas forzas de 80%. E meda zente credet, chi sa maladia mea siat una pesta e
no mi saludana prusu. S'Istadu, non mi cheret connoschere sa maladia pro
neche de serviziu. M'hana nadu ch'ippo malaidu dae innantis de partire sordadu, ma
no est gai; L'hana iscrittu iscios ch'ippo sanu de mente de corpus, e ch'ippo
-abile arruolato-
E tra Tatanu e s'Istadu
sa cuntierra no est finida. "Sa neche
est de sos americanos. Corfu de ball'a conca
iscios sono bene bestidos
bene
corazzados a si reparare dae sas radiaziones. E sos tzeraccheddos italianos
no
s'azardan'a pedire sos dannos". Tatanu
setzidu
rizzu o corcadu
lusingat sos
fiziccheddos
los picat a coddu e los ballat; "A duru duru sezis sambene meu/
pro tottu sa bida bos azudet Deu/ chi det'a men'unu pacu e salude/ e a bois
s'amor'e sa birtude." E no s'arrabiabat pro no assuconare sos pizinnos


e s'isposa chi no ischit s'imbentu de picare. A chie credere? a sos duttores militares

o a sos duttores zibiles? Colàt su tempus e Tatanu est sempere malaidu.
Antoni s'est congedadu e torrat a sa campagna a drommire a pedes a foccu
a
leghere a luche de occu. Zicarreddu su cane de Antoni
canno l'hat bidu arribanne

a su manzanu chitzo
achenne un'annala supra su lentore e frores drommidos

che li zumpat a pettorras a li achere sas festas
ma finzas sos ateros canes in cuntentos
chi Antoni it torrad'a domo sanu. Parizzos duttores de s'ospidale de Casteddu

si dezzidin'a facher'a Tatanu sa proposta : "Tatanu
su remediu chi tue sanes
b'est
e solu in custu modu. Est su trapiantu de miuddu". "Mi lu podiazes
narrere derettu chi esistiat un'ispera prò sanare". "Nos hana ligadu manos e pedes

dae -ARTU- dae su poderiu militare." "Azetto su trapiantu
ponidemi in su
libru de s'isettu". Zornales e telebisiones
ghettana su bannu a chie cheriat donare
su miuddu
bi cheriat medas donadores e acatare su prus simizante pro Tatanu.
No it cosa
unu mare de zente
chentu
duchentos
medas cumpanzos militares

zente chi no lu connoschiat
sardos e continentales
son supridos a donare su miuddu a
Tatanu
finzas unu paju de americaanos. Ma nesciunu
in custu mare de zente teniat
su miuddu simizante a Tatanu. Antoni
dromminne in cubile
no
ischiat de custu bannu. Bi l'hat supridu a s'uricra unu cumpanzu allacanadu
chi
torradu dae bidda
isce puru donadore de miuddu. "M'hana nadu in domo tua de
ti porrire s'ambasciada
e si cheres ghirare su tazzu ti lu bardo jeo". "Embo
ghiro
derettu
e ispero
chi su miuddu meu siat su prus simizante
mancari non siamus frades
o parentes". Antoni
impesu ghiradu si presentat a s'ospidale a donare su miuddu

inube it connottu comente donadore de sambene
e a sos duttores lis
hat fattu balanzare tempus. Analizanne su miuddu de Antoni
unu duttore ghetat
unu brincu chin unu grariu de allegria. "Tombola.... ! amus fattu tombola
miuddu
assimizante de su 90% e prusu". Antoni hat ischidu
ch'aian'acatadu su
miuddu assimizante e ch'it su suo e abertit sos duttores; "Si su malaidu cheret
ischire chie est su donadore
nazebilu chi so jeo". Impesu Tatanu s'est ricoberadu

muzere e fizzos pregana
chi sas peleas e sas trasfusiones sian finidas. Can-
no Tatanu a cosas fattas hat dimannadu e ischidu chie it su donadore assimizante
e ch'it Antoni
si bantabat: "Tenzo unu frade in prusu e si narat Antoni
semus
assimizantes de cara e in su miuddu; in sa longhesa de su prammu de sa manu e
de su pede. Nollos'aiamus mesurados in unu sero de traschia iberrile
a su caentu
e a sa luche de su occu". Antoni e Tatanu
si sono congedados e torrados a fachere
su ch'isciana achere innantis de tzucare militare. Sos seros
a pedes a foccu
si
contabana sas balentias
sa miseria
coladas in cussa terr'istranza
a nuscu de prumu.
E leghiana
arrejonabana
mannicabana
su prus de sas bortas a luche
de occu
canno b'it sa linna.

DELOGU GIUSEPPE
Via Don Oreste Nuti
42
56020 SANTA MARIA A MONTE (PI)
Tel. 0527-707045

SCHEDA DELL'OPERA
Titolo A LUCHE DE OCCU
Sezione  
Autore Giuseppe Delogu
Nome C2005003
Anno 2005 
Argomento  
Descrizione  
Lingua  
Editore Premio Ozieri
Contributore TecnoService
Tipo  
Formato  
Fonte Premio Ozieri
Relazione Concorso Premio Ozieri 2005 
Copertura Italia, Sardegna, Logudoro
Diritti Comune di Ozieri - Premio Ozieri
Analisi del Testo  

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto